Exercici del dret d'Informació

A fi de complir el que estableixen la Llei de societats de capital i el Reglament de la Junta General, des del mateix dia de la publicació de la convocatòria de la Junta General, els accionistes podran demanar, en els casos en què sigui procedent legalment, l’entrega o enviament gratuït de la documentació que correspongui mitjançant una sol·licitud escrita o per correspondència postal dirigida al domicili social de l’Oficina d’Atenció a l’Accionista, avinguda d’Andalucía, 10-12, codi postal 29007 de Màlaga, o bé consultar aquesta documentació al lloc web de la Societat (www.unicajabanco.com).

 

D’acord amb el que estableixen els articles 197 i 520 de la Llei de societats de capital, es podran fer sol·licituds d’informació o aclariments i formular preguntes per escrit fins al cinquè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta. A més, els accionistes podran sol·licitar als administradors, per escrit i dins del mateix termini o verbalment durant la celebració de la Junta, els aclariments que considerin necessaris sobre la informació accessible al públic que la Societat hagi facilitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l’última Junta General i sobre l’informe de l’auditor.

 

Les sol·licituds vàlides d’informacions, d’aclariments o de preguntes fetes per escrit i les respostes facilitades per escrit pels administradors s’inclouran al lloc web corporatiu de la Societat (www.unicajabanco.com).

Requisits i proced. per acreditar titularitat

Els requisits i procediments per acreditar la titularitat de les accions, el dret d’assistència a la Junta General i l’exercici o la delegació del dret de vot estan regulats en els Estatuts Socials i en el Reglament de la Junta General d’Unicaja Banco. Aquests documents estan disponibles al lloc web corporatiu: unicajabanco.com.

 

a) Procediments per acreditar la titularitat de les accions

 • Per concórrer a la Junta General serà imprescindible obtenir la targeta d’assistència, delegació i vot corresponent, que expedirà la Societat o l’entitat designada a aquest efecte, un certificat de legitimació o un altre mitjà acreditatiu vàlid que sigui admès per la Societat prèvia justificació de la titularitat de les accions. La llista d’accionistes amb dret d’assistència es tancarà definitivament amb una antelació de cinc (5) dies respecte del dia assenyalat per a la celebració de la Junta General.

 

b) Dret d’assistència a la Junta General

 • Per a l’exercici del dret d’assistència, els accionistes hauran de tenir les accions inscrites a nom seu en el registre comptable corresponent cinc (5) dies abans del dia en què se celebri la Junta General i hauran de mantenir, almenys, el mateix nombre d’accions fins a la celebració de la Junta. Caldrà acreditar aquesta circumstància mitjançant la targeta d’assistència, delegació i vot corresponent, un certificat de legitimació o qualsevol altre mitjà acreditatiu vàlid que sigui admès per la Societat.
 • Per concórrer a la Junta General serà imprescindible obtenir la targeta d’assistència, delegació i vot corresponent, que expedirà la Societat o l’entitat designada a aquest efecte, un certificat de legitimació o un altre mitjà acreditatiu vàlid que sigui admès per la Societat. La llista d’accionistes amb dret d’assistència es tancarà definitivament amb una antelació de cinc (5) dies respecte del dia assenyalat per a la celebració de la Junta General.
 • Segons l’article 9.3 dels Estatuts Socials i l'article 10.2 del Reglament de la Junta General, només poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars d’un mínim de mil (1.000) accions. Els titulars de menys de 1.000 accions podran agrupar-se a fi d’arribar, almenys, a aquesta quantitat i hauran de nomenar un representant.

 

c) Dret d’assistència personal o mitjançant representació

 • Els accionistes podran exercir el dret d’assistència a la Junta General personalment o mitjançant un representant, sigui accionista o no, d’acord amb els requisits exigits per la Llei de societats de capital, pels Estatuts Socials i pel Reglament de la Junta.
 • Una mateixa persona pot acumular la representació de diversos accionistes i pot emetre vots de signe diferent segons les instruccions de cada accionista.
 • La representació s’haurà de conferir per escrit o per mitjans de comunicació a distància que compleixin els requisits que estableixen la Llei de societats de capital, els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta d’Accionistes per a l’exercici del dret de vot a distància i amb caràcter especial per a cada junta, tret que el representant sigui el cònjuge o un ascendent o descendent del representat o apoderat general, en un document públic, per administrar tot el patrimoni que l’accionista representat tingui en territori nacional.
 • Quan la representació es confereixi per mitjans de comunicació a distància, només es considera vàlida si es realitza:
  • mitjançant el lliurament a la Societat, de manera presencial o per correspondència postal, de la targeta d’assistència, delegació i vot degudament signada o d’un altre suport escrit que, segons el Consell d’Administració en un acord adoptat per a aquesta finalitat, permeti verificar degudament la identitat de l’accionista que confereix la seva representació i la del delegat que designa; o bé
  • mitjançant l’enviament a la Societat d’una comunicació, per correspondència o via electrònica, en què es detalli la representació atribuïda i la identitat del representat, i que incorpori la signatura electrònica o un altre tipus d’identificació de l’accionista representat, en els termes fixats pel Consell d’Administració.
 • Per tal que tingui validesa, la Societat haurà de rebre la representació atorgada per qualsevol dels mitjans de comunicació a distància esmentats abans de les vint-i-quatre (24) hores del dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General en primera convocatòria.
 • No serà vàlida ni eficaç la representació conferida a qui no pugui ostentar-la segons la Llei.
 • La representació sempre serà revocable. L’assistència a la Junta General del representat, ja sigui física o bé mitjançant l'emissió del vot a distància, suposa la revocació de qualsevol delegació, amb independència de la data que incorpori.

 

d) Exercici o delegació del dret de vot

 • El president i el secretari de la Junta General, o les persones designades per ells, tindran les facultats més àmplies per verificar la identitat dels accionistes i dels seus representants, comprovar la titularitat i legitimitat dels seus drets, i admetre la validesa del document o mitjà acreditatiu de l’assistència o representació, i només consideraran com a no vàlids els que no compleixin els requisits mínims imprescindibles, sempre que aquest fet no sigui reparable.
 • En els casos en què els administradors de la Societat, o qualsevol altra persona o entitat, facin una sol·licitud pública de representació, s’aplicaran les regles que estableix la Llei. En particular, caldrà que el document en què consti el poder inclogui o tingui adjunta l’ordre del dia, així com la sol·licitud d’instruccions per a l’exercici del dret de vot i la indicació del sentit en què votarà el representant en cas que no es proporcionin instruccions expresses o que aquestes no siguin precises. La delegació també podrà incloure els punts que, tot i que no estiguin previstos a l’ordre del dia de la convocatòria, es puguin tractar a la Junta General —perquè així ho permet la Llei— i podrà preveure, a més, la substitució del conseller representant per qualsevol membre de la mesa de la Junta o un altre soci assistent a la Junta General quan el conseller representant es trobi en una situació de conflicte d’interès que li impedeixi emetre el vot delegat. Com a excepció, el representant podrà votar en sentit diferent quan es presentin circumstàncies ignorades en el moment de l’enviament de les instruccions i es corri el risc de perjudicar els interessos del representat. En cas de vot emès en sentit diferent del de les instruccions, el representant haurà d’informar-ne immediatament el representat per mitjà d’un escrit en què expliqui les raons del vot.
 • La sol·licitud pública de representació es podrà fer igualment per via electrònica d’acord amb els desenvolupaments normatius que es dictin sobre aquesta matèria. S’entendrà que hi ha hagut sol·licitud pública quan una mateixa persona tingui la representació de més de tres accionistes.
 • Abans del seu nomenament, el representant haurà d’informar l’accionista amb detall de si existeix una situació de conflicte d’interessos. Si el conflicte fos posterior al nomenament i no s’hagués advertit l’accionista representat de la possible existència d’un conflicte, el representant haurà de fer-ho immediatament. En els dos casos, si el representant no ha rebut noves instruccions de vot per a cadascun dels assumptes sobre els que hagi de votar en nom de l’accionista, haurà d’abstenir-se d’emetre el vot. Pot existir un conflicte d’interessos als efectes d’aquest apartat, en particular, quan el representant es trobi en alguna d’aquestes situacions:
  • Que sigui un accionista de control de la Societat o d’una entitat controlada per ell.
  • Que sigui un membre del Consell d’Administració de la Societat o de l’òrgan d’administració, de gestió o de supervisió de l’accionista de control o d’una entitat controlada per aquest.
  • Que sigui un empleat o un auditor de la Societat, de l’accionista de control o d’una entitat controlada per ell..
  • Que sigui una persona física vinculada amb les anteriors. A aquests efectes, es consideraran persones físiques vinculades: el cònjuge o qui ho hagi estat els dos anys anteriors; les persones amb què convisquin o hagin conviscut els dos anys anteriors i amb qui hagin tingut una relació d'afectivitat anàloga; els ascendents, descendents i germans, i els seus respectius cònjuges.
 • A més de complir els deures previstos en l’apartat anterior sobre conflicte d’interessos del representant, en cas que els consellers de la Societat hagin formulat una sol·licitud pública de representació, el conseller que l’obtingui no podrà exercir el dret de vot corresponent a les accions representades en aquells punts de l’ordre del dia en què es trobi en conflicte d’interessos, tret que hagi rebut del representat instruccions de vot precises per a cadascun d’aquests punts, segons aquest apartat. En tot cas, s’entendrà que el conseller es troba en conflicte d’interessos en les decisions següents:
  • El seu nomenament, reelecció o ratificació com a conseller.
  • La seva destitució o separació o el seu cessament com a conseller.
  • L’exercici contra ell de l’acció social de responsabilitat.
  • L’aprovació o ratificació, si escau, d’operacions de la Societat amb el conseller implicat, societats controlades o representades per ell o persones que actuïn pel seu compte.
 • Les entitats intermediàries que apareguin legitimades com a accionistes en virtut del registre comptable de les accions però que actuïn per compte de diverses persones podran, en tot cas, fraccionar el vot i exercir-lo en sentit divergent a fi de complir instruccions de vot diferents, si així les han rebudes.
  Les entitats intermediàries a què fa referència l’apartat anterior podran delegar el vot a cadascun dels titulars indirectes o a tercers designats per aquests titulars, sense que pugui limitar-se el nombre de delegacions atorgades.

 

e) Exercici del dret de vot

 • Els accionistes podran emetre el seu vot sobre les propostes relatives a punts inclosos en l’ordre del dia de qualsevol Junta General de les maneres següents:
  • mitjançant el lliurament a la Societat, de manera presencial o per correspondència postal, de la targeta d’assistència, delegació i vot degudament signada o d’un altre suport escrit que, segons el Consell d’Administració en un acord adoptat per a aquesta finalitat, permeti verificar degudament la identitat de l’accionista que exerceix el seu dret de vot; o bé
  • mitjançant l’enviament a la Societat d’una comunicació, per correspondència o via electrònica, en què figuri la signatura electrònica o un altre tipus d’identificació de l’accionista, els termes que fixi (si escau) el Consell d’Administració en un acord adoptat per a aquesta finalitat a fi de dotar aquest sistema d’emissió de vot de les garanties d’autenticitat i d’identificació de l’accionista que exerceix el seu dret de vot.
 • Per tal que tingui validesa, la Societat haurà de rebre el vot emès per qualsevol dels mitjans esmentats al domicili social o, si escau, a l’adreça fixada a la convocatòria de la Junta General, abans de les vint-i-quatre (24) hores del dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General en primera convocatòria.
 • Els accionistes que emetin el seu vot a distància en els termes indicats en aquest article seran considerats com a presents als efectes de la constitució de la Junta General de què es tracti. Com a conseqüència d’això, les delegacions fetes per ells amb anterioritat a l’emissió del vot s’entendran com a revocades i les fetes amb posterioritat, com a no efectuades.
 • El Consell d’ Administració podrà desenvolupar les previsions anteriors indicant les instruccions, regles, mitjans i procediments per instrumentar l’emissió del vot per mitjans de comunicació a distància. Així mateix, i a fi d’evitar possibles duplicitats, el Consell d’Administració podrà adoptar les mesures precises per garantir que qui ha emès el vot a distància està degudament legitimat per fer-ho, d’acord amb el que estableixen els Estatuts Socials i el Reglament de la Junta d’Accionistes. Les regles de desenvolupament del que es preveu en aquest apartat es publicaran al lloc web corporatiu de la Societat. En particular, el Consell d’Administració podrà regular l’ús de garanties alternatives a la signatura electrònica per emetre el vot electrònic; reduir el termini d’antelació establert en l’apartat 2 anterior per a la recepció a la Societat dels vots emesos a distància; i admetre i autoritzar el president i el secretari de la Junta General, així com les persones en qui ells deleguin, perquè admetin, si escau, els vots a distància rebuts amb posterioritat al termini esmentat, en la mesura que ho permetin els mitjans disponibles.
 • Des de la constitució de la Junta General, el president i el secretari, o les persones en què ells deleguin, tindran les facultats més àmplies per verificar la identitat dels accionistes i dels seus representants; comprovar la legitimitat dels drets d’assistència, representació i vot dels accionistes i representants; comprovar i admetre la validesa de les delegacions i dels vots a distància segons les previsions que estableixen els Estatuts, el Reglament de la Junta General i les regles definides pel Consell d’Administració.
 • La revocació del vot a distància només tindrà lloc mitjançant l'assistència de l’accionista a la Junta General o per l’alienació de les accions de què tingui coneixement la Societat.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.