medioambiente

Principis bàsics

Unicaja Banco, conscient de la importància d’harmonitzar el desenvolupament econòmic amb la preservació del medi ambient i l’eficiència energètica, pretén potenciar aquelles iniciatives i actuacions que estiguin encaminades a la consecució d’aquests objectius.

 

Per això, pel que fa a l’impacte ambiental i energètic generat, el Grupo ha definit els principis específics següents, pels quals concreta el seu compromís mediambiental i d’estalvi energètic davant del canvi climàtic:

 • Promoure la millora contínua en matèria de gestió ambiental i d’acompliment energètic adoptant pràctiques sostenibles i eficients que evitin o minimitzin la contaminació generada per l’activitat del Grupo. 
 • Desenvolupar la seva activitat fomentant la prevenció, la gestió adequada i el control de les emissions contaminants, així com un ús eficient dels recursos naturals i energètics. 
 • Actuar de manera ràpida i responsable en la correcció d’incidents eventuals que puguin suposar un risc per al medi ambient o estiguin relacionades amb l’ús i el consum d’energia, a fi d’informar amb rapidesa les autoritats i les parts afectades, si n’hi ha. 
 • Garantir el compliment de la legislació i de les altres disposicions vigents en matèria mediambiental i energètica, així com dels compromisos o iniciatives nacionals i internacionals voluntàriament assumits relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient. 
 • Promoure la implicació i la sensibilització ambiental i energètica dels grups d’interès, inclosos el personal d’Unicaja Banco i la seva direcció, a fi de fomentar la protecció i la cura de l’entorn i de millorar l’acompliment energètic. 
 • Fomentar la formació a la plantilla i la direcció i, atenent al seu nivell de responsabilitat, proporcionar-los coneixements necessaris per a la implantació i el seguiment de bones pràctiques mediambientals i d’eficiència energètica.
 • Potenciar la reutilització i el reciclatge de materials, a fi de contribuir a la transició cap a una economia circular; l’adquisició de productes i serveis eficients energèticament, per fomentar l’ús de tecnologies més netes, i les activitats de disseny que consideren la millora de l’acompliment energètic.
 • Col·laborar amb els clients, els proveïdors, les administracions públiques i la societat en general en tot allò relacionat amb la protecció ambiental, la millora de l’eficiència energètica, l’ús i el consum d’energia i aquelles iniciatives dirigides a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 • Definir mesures per preservar o restaurar la biodiversitat.
 • Incorporar criteris ambientals i d’eficiència energètica en la presa de decisions sobre adjudicacions de contractes de prestació de serveis.
 • Promoure entre els proveïdors el compliment dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i de bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica.
 • Establir programes en què es marquin objectius i fites fixats pel sistema de gestió integrat, assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per assolir la millora contínua de l’acompliment ambiental i energètic, portar a terme auditories i autoavaluacions rigoroses del compliment d’aquesta política i elaborar informes de seguiment.
 • Posar la política a disposició de totes les parts interessades i informar els grups d’interès de manera transparent, per mitjà, almenys, de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), sobre la posició, la gestió, els controls i els resultats relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i l’acompliment energètic.

Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic

La Política ambiental, energètica i de canvi climàtic del Grupo Unicaja Banco va ser aprovada pel Consell d’Administració al gener de 2021. Aquesta política està alineada amb els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Té com a objectiu establir els principis bàsics d’actuació en matèria mediambiental, d’eficiència energètica i de gestió en matèria de canvi climàtic, a fi de disminuir l’impacte del Grupo i contribuir a la protecció i la conservació del medi ambient, a la preservació de la biodiversitat i a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Pel que fa a la gestió ambiental interna, el compromís d’Unicaja Banco es materialitza a través de dos eixos fonamentals: el desenvolupament d’actuacions de gestió mediambiental i la promoció de la responsabilitat mediambiental en la societat. S’impulsen, a més, sistemes de gestió basats en estàndards normatius internacionalment acceptats, en la millora contínua i en models de gestió (normes ISO) que contribueixen a reduir els impactes ambientals.

 

Accés a Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic

Sistema de Gestión Integrado

Unicaja Banco, conforme al Plan de Gestión Ambiental 2021-2023, ha implantado en 2021 un Sistema de gestión de Eficiencia Energética (ISO 50001) y de Gases de Efecto Invernadero (ISO 14064 Parte 1), de manera integrada con el de Gestión Ambiental (ISO 14001). La entidad tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental según el estándar internacional ISO 14001 desde el año 2009. El propósito de contar con un enfoque integrado y sistemático es el de alcanzar una mayor capacidad de gestión ambiental, de mejora continua en el desempeño energético (eficiencia energética, uso y consumo de la energía), y de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero y de gestión ambiental para que aborden su mitigación.

El Sistema de Gestión Integrado permite a Unicaja Banco fortalecer su Política Ambiental, Energética y de Cambio Climático, establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de las Normas.

Con todo ello se pone de manifiesto la sensibilidad y el respeto de Unicaja Banco hacia el medio ambiente, así como el compromiso a largo plazo adquirido por la entidad, en relación con la reducción de su impacto ambiental y la contribución al desarrollo sostenible.

El alcance para los sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética es la prestación de servicios corporativos: Unidades de servicios centrales y Unidades de negocio centralizado. La prestación de los servicios bancarios, incluyendo operaciones de préstamos, créditos y avales, cartera de efectos, depósitos en libretas y cuentas corrientes, planes de pensiones, seguros, valores, operaciones de extranjeros, medios de pago y banca electrónica. Centro de proceso de datos que da soporte a toda la red.

Los edificios incluidos son 10, tal y como estaba previsto en el Plan de Gestión Ambiental para 2021:
• Edif. EUROCOM, Málaga
• Sede Central, Avda. Andalucía
• Plaza De La Marina, Málaga
• CPD, Ronda
• CLH, Centro Logístico Humilladero
• Sede De Antequera
• Sede De Cádiz
• Sede De Jaén Por La Paz
• Sede Madrid, Caballero De Gracia
• Edif. Portillo, León

Dentro del alcance definido del sistema de gestión integrado, Unicaja Banco, ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida, es decir desde la adquisición o generación de la materia prima y de los recursos naturales hasta la disposición final, tal y como se indica en el procedimiento de aspectos ambientales.

También a través de la identificación de las fuentes y usos de la energía con un enfoque sistemático, permitirá mejorar continuamente la eficiencia, los costes, y la emisión de gases de efecto invernadero.
 
El análisis del ciclo de vida tiene en cuenta todas las materias primas, servicios auxiliares y residuos generados en un servicio. El análisis de ciclo de vida tiene como objetivo establecer el indicador que evalúe los aspectos ambientales clave, lo cual permite a las organizaciones identificar donde se deben concentrar sus esfuerzos para mejorar el desempeño ambiental, ya sea en la selección de materias primas, en el proceso o en los residuos generados.

Según el Plan de Gestión Ambiental, está previsto que en el año 2022 se amplíe el sistema integrado a todos los edificios del Banco, y el cálculo de la huella de carbono incluyendo las emisiones indirectas.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.