medioambiente

Principis bàsics

Unicaja Banco, conscient de la importància d’harmonitzar el desenvolupament econòmic amb la preservació del medi ambient i l’eficiència energètica, pretén potenciar aquelles iniciatives i actuacions que estiguin encaminades a la consecució d’aquests objectius.

 

Per això, pel que fa a l’impacte ambiental i energètic generat, el Grupo ha definit els principis específics següents, pels quals concreta el seu compromís mediambiental i d’estalvi energètic davant del canvi climàtic:

 • Promoure la millora contínua en matèria de gestió ambiental i d’acompliment energètic adoptant pràctiques sostenibles i eficients que evitin o minimitzin la contaminació generada per l’activitat del Grupo. 
 • Desenvolupar la seva activitat fomentant la prevenció, la gestió adequada i el control de les emissions contaminants, així com un ús eficient dels recursos naturals i energètics. 
 • Actuar de manera ràpida i responsable en la correcció d’incidents eventuals que puguin suposar un risc per al medi ambient o estiguin relacionades amb l’ús i el consum d’energia, a fi d’informar amb rapidesa les autoritats i les parts afectades, si n’hi ha. 
 • Garantir el compliment de la legislació i de les altres disposicions vigents en matèria mediambiental i energètica, així com dels compromisos o iniciatives nacionals i internacionals voluntàriament assumits relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient. 
 • Promoure la implicació i la sensibilització ambiental i energètica dels grups d’interès, inclosos el personal d’Unicaja Banco i la seva direcció, a fi de fomentar la protecció i la cura de l’entorn i de millorar l’acompliment energètic. 
 • Fomentar la formació a la plantilla i la direcció i, atenent al seu nivell de responsabilitat, proporcionar-los coneixements necessaris per a la implantació i el seguiment de bones pràctiques mediambientals i d’eficiència energètica.
 • Potenciar la reutilització i el reciclatge de materials, a fi de contribuir a la transició cap a una economia circular; l’adquisició de productes i serveis eficients energèticament, per fomentar l’ús de tecnologies més netes, i les activitats de disseny que consideren la millora de l’acompliment energètic.
 • Col·laborar amb els clients, els proveïdors, les administracions públiques i la societat en general en tot allò relacionat amb la protecció ambiental, la millora de l’eficiència energètica, l’ús i el consum d’energia i aquelles iniciatives dirigides a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 • Definir mesures per preservar o restaurar la biodiversitat.
 • Incorporar criteris ambientals i d’eficiència energètica en la presa de decisions sobre adjudicacions de contractes de prestació de serveis.
 • Promoure entre els proveïdors el compliment dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i de bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica.
 • Establir programes en què es marquin objectius i fites fixats pel sistema de gestió integrat, assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per assolir la millora contínua de l’acompliment ambiental i energètic, portar a terme auditories i autoavaluacions rigoroses del compliment d’aquesta política i elaborar informes de seguiment.
 • Posar la política a disposició de totes les parts interessades i informar els grups d’interès de manera transparent, per mitjà, almenys, de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), sobre la posició, la gestió, els controls i els resultats relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i l’acompliment energètic.

Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic

La Política ambiental, energètica i de canvi climàtic del Grupo Unicaja Banco va ser aprovada pel Consell d’Administració al gener de 2021. Aquesta política està alineada amb els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Té com a objectiu establir els principis bàsics d’actuació en matèria mediambiental, d’eficiència energètica i de gestió en matèria de canvi climàtic, a fi de disminuir l’impacte del Grupo i contribuir a la protecció i la conservació del medi ambient, a la preservació de la biodiversitat i a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Pel que fa a la gestió ambiental interna, el compromís d’Unicaja Banco es materialitza a través de dos eixos fonamentals: el desenvolupament d’actuacions de gestió mediambiental i la promoció de la responsabilitat mediambiental en la societat. S’impulsen, a més, sistemes de gestió basats en estàndards normatius internacionalment acceptats, en la millora contínua i en models de gestió (normes ISO) que contribueixen a reduir els impactes ambientals.

 

Accés a Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic

Sistema de Gestió Mediambiental

Unicaja Banco té implantat i certificat un Sistema de Gestió Ambiental segons l’estàndard internacional ISO 14001. Amb això es posa de manifest la sensibilitat i respecte d’Unicaja Banco cap al medi ambient, així com el compromís a llarg termini adquirit per l’entitat, en relació amb la reducció del seu impacte ambiental i contribució al desenvolupament sostenible

 

El Sistema de Gestió Ambiental és aplicable a totes les activitats, productes i serveis d’Unicaja Banco que interaccionin o puguin interaccionar amb el medi ambient en els vuit centres compresos en l’àmbit d’aplicació (com ara les operacions de manteniment i suport d’instal·lacions): la seu central de l’avinguda d’Andalucía, l’edifici Eurocom, l’oficina central i les plantes baixa i primera d’Acera de la Marina, tots ubicats a Màlaga capital; fora de l’àrea metropolitana de Màlaga, el Centre de Processos de Dades (CPD) a Ronda, el Centre Logístic d’Humilladero i les seus operatives de Cadis, Antequera i Jaén. El percentatge de treballadors d’Unicaja Banco coberts pel Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 és d’un 14,9 %. Dins del Pla de gestió ambiental, en l’any 2021 està previst ampliar l’abast del certificat de gestió ambiental fins a assolir els 10 edificis certificats (l’edifici El Portillo, a Lleó, i l’edifici de la seu operativa, a Madrid).

 

Durant l’any 2020 l’entitat va aprovar la implantació de dos sistemes de gestió nous per al període 2021-2023 i està treballant per tenir-los plenament implantats en aquesta darrera data. En concret, es treballa per implantar el Sistema de Gestió d’Eficiència Energètica (ISO 50001) i el Sistema de Gasos d’Efecte Hivernacle (ISO 14064), de manera integrada amb el de Gestió Ambiental (ISO 14001). El propòsit és assolir un enfocament integrat i sistemàtic, a fi d’aconseguir més capacitat de gestió ambiental, de millora contínua de l’acompliment energètic (eficiència energètica, ús i consum d’energia) i de seguiment d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de gestió ambiental per tractar-ne la mitigació.

 

Certificat de Gestió Ambiental DNV GL

 

 

Prestació de serveis corporatius: Unitats de serveis centrals i unitats de negoci centralitzat. La prestació dels serveis bancaris, incloent-hi operacions de préstecs, crèdits i avals, cartera d’efectes, dipòsits en llibretes i comptes corrents, plans de pensions, assegurances, valors, operacions d’estrangers, mitjans de pagament i banca electrònica.

 

Unicaja Banco ha renovat i adaptat el seu certificat a la nova norma UNE-EN ISO 14001:2015 per al Sistema de Gestió Ambiental, publicada el 2015.

La renovació i adaptació, realitzada per DNV GL, posa de manifest la implantació a l’Entitat d’un sistema de gestió ambiental que busca l’equilibri entre el medi ambient, la societat i l’economia, així com el compromís per la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, el compliment dels requisits legals i la contribució al desenvolupament sostenible.

 

El Sistema de Gestió Ambienta, que s’estén fins al 2021, és aplicable a totes les activitats, productes i serveis d’Unicaja Banco (incloent-hi les operacions de manteniment i suport d’instal·lacions) que interactuïn o puguin interactuar amb el medi ambient, als centres incluidos de l’àmbit d’aplicació.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.