medioambiente

Principis generls

Unicaja, conscient de la importància d’harmonitzar el desenvolupament econòmic amb la preservació del medi ambient i l’eficiència energètica, potenciarà aquelles iniciatives i actuacions que estiguin encaminades a la consecució d’aquests objectius.

 

Per això, pel que fa a l’impacte ambiental i energètic generat, pels quals concreta el seu compromís mediambiental i d’estalvi energètic davant del canvi climàtic, Unicaja:

 • Promourà la millora contínua en matèria de gestió ambiental i d’acompliment energètic adoptant pràctiques sostenibles i eficients que evitin o minimitzin la contaminació generada per l’activitat de l’Entitat.
 • Desenvoluparà la seva activitat fomentant la prevenció, la gestió adequada i el control de les emissions contaminants, així com un ús eficient dels recursos naturals i energètics.
 • Actuarà de manera ràpida i responsable en la correcció d’incidents eventuals que puguin suposar un risc per al medi ambient o estiguin relacionats amb l’ús i el consum d’energia, a fi d’informar amb rapidesa les autoritats i les parts afectades, si escau.
 • Garantirà el compliment de la legislació i de les altres disposicions vigents en matèria mediambiental i energètica, així com dels compromisos o iniciatives nacionals i internacionals voluntàriament assumits relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient.
 • Promourà la implicació i la sensibilització ambiental i energètica dels grups d’interès, inclosos la plantilla d’Unicaja i la direcció, a fi de fomentar la protecció i la cura de l’entorn i de millorar l’acompliment energètic.
 • Fomentarà la formació a la plantilla i la direcció i, atenent al seu nivell de responsabilitat, els proporcionarà els coneixements necessaris per a la implantació i el seguiment de bones pràctiques mediambientals i d’eficiència energètica.
 • Potenciarà la reutilització i el reciclatge de materials per contribuir a la transició cap a una economia circular, l’adquisició de productes i serveis eficients energèticament, fomentant l’ús de tecnologies més netes, així com les activitats de disseny que consideren la millora de l’acompliment energètic.
 • Col·laborarà amb els clients, els proveïdors, les administracions públiques i la societat en general en tot allò relacionat amb la protecció ambiental, la millora de l’eficiència energètica, l’ús i el consum d’energia i aquelles iniciatives dirigides a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Incorporarà criteris ambientals i d’eficiència energètica en la presa de decisions sobre adjudicacions de contractes de prestació de serveis.
 • Promourà entre els proveïdors el compliment dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i de bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica i d’economia circular.
 • Establirà programes en què es marquin objectius i fites fixats pel sistema de gestió integrat, garantirà la disponibilitat dels recursos necessaris per assolir la millora contínua de l’acompliment ambiental i energètic, i portarà a terme auditories i autoavaluacions rigoroses del compliment d’aquesta política i elaborarà informes de seguiment.
 • Posarà la política a disposició de totes les parts interessades i informarà els grups d’interès de manera transparent, per mitjà, almenys, de l’informe de sostenibilitat corporativa, sobre la posició, la gestió, els controls i els resultats relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic i l’acompliment energètic.

Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic

La "Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic del Grupo Unicaja", la darrera versió de la qual ha estat aprovada pel Consell d'Administració de 26 de april de 2024, té com a objectiu establir els principis bàsics d'actuació en matèria mediambiental, d'eficiència energètica i de gestió en matèria de canvi climàtic, amb la finalitat de disminuir l'impacte de Unicaja i contribuir a la protecció i la conservació del medi ambient, a la preservació de la biodiversitat i a la lluita contra el canvi climàtic, entre altres fins ambientals reconeguts a la Taxonomia Ambiental de la Unió Europea (Reglament 2020/852).

 

Aquesta política està alineada amb els deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i l’Acord Climàtic de París, està adherida als Principis de Banca Responsable i és signatària de la iniciativa “Carbon Disclosure Project” (CDP).

 

Accés a Política Ambiental, Energètica i de Canvi Climàtic

Sistema de gestió integrat

Unicaja, d’acord amb el Pla de gestió ambiental 2021-2023, ha implantat el 2021 un sistema de gestió d’eficiència energètica (ISO 50001) i de gasos d’efecte hivernacle (ISO 14064, part 1), de manera integrada amb el sistema de gestió ambiental (ISO 14001). L’entitat té implantat un sistema de gestió ambiental segons l’estàndard internacional ISO 14001 des de l’any 2009. El propòsit de tenir un enfocament integrat i sistemàtic és aconseguir més capacitat de gestió ambiental, de millora contínua en l’acompliment energètic (eficiència energètica, ús i consum d’energia) i de seguiment d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de gestió ambiental per tractar-ne la mitigació.

El sistema de gestió integrat permet a Unicaja enfortir la seva política ambiental, energètica i de canvi climàtic; establir objectius i processos per assolir els compromisos de la política; dur a terme les accions necessàries per millorar-ne el rendiment, i demostrar la conformitat del sistema amb els requisits de les normes.

Amb tot això es posa en relleu la sensibilitat i el respecte d’Unicaja vers el medi ambient, així com el compromís a llarg termini adquirit per l’entitat en relació amb la reducció del seu impacte ambiental i amb la contribució al desenvolupament sostenible.

L’abast dels sistemes de gestió ambiental i d’eficiència energètica és la prestació de serveis corporatius: Unitats de serveis centrals i unitats de negoci centralitzat. La prestació dels serveis bancaris, inclosos operacions de préstecs, crèdits i avals, cartera d’efectes, dipòsits en llibretes i comptes corrents, plans de pensions, assegurances, valors, operacions d’estrangers, mitjans de pagaments i banca electrònica. Centre de processament de dades que dona suport a tota la xarxa.

Els edificis inclosos són 10, tal i com estava previst en el Pla de gestió ambiental per a 2021:
• Edifici EUROCOM, Màlaga
• Seu central, av. d’Andalucía
• Plaça de la Marina, Màlaga
• CPD, Ronda
• CLH, Centro Logístico Humilladero
• Seu d’Antequera
• Seu de Cadis
• Seu de Jaén Por La Paz
• Seu de Madrid, Caballero de Gracia
• Edifici Portillo, Lleó

Dins de l’abast definit del sistema de gestió integrat, Unicaja ha determinat els aspectes ambientals de les seves activitats, productes i serveis que pot controlar i aquells en què pot influir, així com els impactes ambientals associats, des d’una perspectiva de cicle de vida, és a dir, des de l’adquisició o generació de la matèria primera i dels recursos naturals fins a la disposició final, tal com s’indica en el procediment d’aspectes ambientals.

La identificació de les fonts i els usos de l’energia amb un enfocament sistemàtic també permetrà millorar contínuament l’eficiència, els costos i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

L’anàlisi del cicle de vida té en compte totes les matèries primeres, els serveis auxiliars i els residus generats en un servei. L’anàlisi del cicle de vida té com a objectiu establir l’indicador que avaluï els aspectes ambientals clau, cosa que permet a les organitzacions identificar on s’han de concentrar els esforços per millorar l’acompliment ambiental, ja sigui en la selecció de matèries primeres, en el procés o en els residus generats.

Segons el Pla de gestió ambiental, està previst que l’any 2022 s’ampliï el sistema integrat a tots els edificis del Banc i el càlcul de l’empremta de carboni, incloses les emissions indirectes.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.