Política d’integració dels riscos de sostenibilitat

Política d’Unicaja Banco, S.A. i del Grupo Unicaja

 

Política d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions i en l’assessorament sobre productes d’inversió o assegurances del Grupo Unicaja, aprovada pel Consell d’Administració d’Unicaja en la sessió del 21 de desembre de 2022.

 

Accés a la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions

 

Unimediación, SL (operador de banca-assegurances) es va adherir a aquesta política per un acord adoptat pel seu Consell d’Administració el dia 23 de febrer de 2021, mentre que Unigest, SA (societat gestora d’institucions d’inversió col·lectiva) va formalitzar la seva adhesió en virtut de l’acord del seu Consell del dia 25 de febrer de 2021. Unicorp Patrimonio, SAU (societat de valors) i Unión del Duero, SA (companyia d'assegurances de vida) es van adherir a la política del Grupo en virtut de l’acord dels seus Consells de 24 de març de 2021 i de 26 de març de 2021, respectivament.

Unimediación, SL; Unigest, SA; Unicorp Patrimonio, SAU, i Unión del Duero, SA formen part del Grupo Unicaja.

 


 

Contingut originàriament incorporat al web corporatiu el 10 de març de 2021. El dia 26 d’abril de 2021 aquesta secció es va modificar per informar de l’adhesió d’Unicorp Patrimonio, SAU a la política d’integració dels riscos de sostenibilitat del Grupo Unicaja. El dia 3 de juny de 2021 aquesta secció es va modificar per informar de l’adhesió d’Unión del Duero, SA a la política d’integració dels riscos de sostenibilitat del Grupo Unicaja. El 18 de gener de 2023 la secció es va modificar per a incloure la nova versió de la “Política d'Integració dels Riscos de Sostenibilitat” de Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. El 24 de maig de 2023 la secció es va modificar per a retirar les referències a Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S. a., en haver quedat incorporades a la seva nova web.

Contingut actualitzat el 16 de febrer de 2024.

Política de diligència deguda en relació amb les principals incidències adverses

Política de diligència deguda en relació amb les principals incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat en decisions d’inversió, aprovada pel Consell d’Administració d’Unicaja en la sessió del 25 de juny de 2021.

 

Accés a la política de diligència deguda en relació amb les principals incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat en decisions d’inversió

 


Contingut actualitzat el 16 de febrer de 2024.

Declaración relativa a las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad


Atenent al principi de proporcionalitat, i d’acord amb la mida d’Unicaja, amb el model de negoci, amb la seva organització interna, amb la naturalesa i l’escala de la seva activitat, amb els productes distribuïts i els serveis oferts, i amb el perfil majoritari de la seva clientela, les incidències adverses són considerades en les decisions d’inversió.

 

A aquests efectes, la inversió es canalitza cap a companyies que minimitzin el risc de sostenibilitat, després d’elaborar estudis que combinen l’anàlisi dels factors ASG i la situació economicofinancera de la companyia o dels actius en els quals s’inverteixi, d’acord amb paràmetres generalment acceptats i adaptats a una metodologia interna, que prenen expressament en consideració la possibilitat de l’ocurrència d’incidències adverses en aquest àmbit.

 

Segons el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat.

 

Tota la informació associada és divulgada de manera periòdica, almenys, a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

 

Informes de responsabilitat social - Estats d’informació no financera consolidats

 

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, la transparència de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat podrà materialitzar-se a través de polítiques de diligència deguda en relació amb les esmentades incidències adverses, d’acord amb el desenvolupament d’estàndards tècnics per part dels reguladors pertinents de la Unió Europea.

 

 

Principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad.Declaración relativa a las principales incidencias adversas del asesoramiento en materia de inversión sobre los factores de sostenibilidad


Atenent al principi de proporcionalitat, i d’acord amb la mida d’Unicaja, amb el model de negoci, amb la seva organització interna, amb la naturalesa i l’escala de la seva activitat, amb els productes distribuïts i els serveis oferts, i amb el perfil majoritari de la seva clientela, les incidències adverses són considerades en matèria d’inversions o assegurances.

 

A aquests efectes, la inversió es canalitza cap a companyies que minimitzin el risc de sostenibilitat, després d’elaborar estudis que combinen l’anàlisi dels factors ASG i la situació economicofinancera de la companyia o dels actius en els quals s’inverteixi, d’acord amb paràmetres generalment acceptats i adaptats a una metodologia interna, que prenen expressament en consideració la possibilitat de l’ocurrència d’incidències adverses en aquest àmbit.

 

Segons el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat.

 

Tota la informació associada és divulgada de manera periòdica, almenys, a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

 

Informes de responsabilitat social - Estats d’informació no financera consolidats

 

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, la transparència de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat podrà materialitzar-se a través de polítiques de diligència deguda en relació amb les esmentades incidències adverses, d’acord amb el desenvolupament d’estàndards tècnics per part dels reguladors pertinents de la Unió Europea.

 

Declaración relativa a las principales incidencias adversas del asesoramiento en materia de inversión sobre los factores de sostenibilidad.


Integració dels riscos de sostenibilitat en la Política de remuneracions

Unicaja Banco, S.A.

 

Unicaja té en consideració en el seu sistema general d’incentius, pendent de concreció i desenvolupament en aquest punt, el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, així com altres disposicions normatives que puguin incidir en la inclusió dels factors ambientals, socials i de governança (ASG) en el règim retributiu. Els criteris de remuneració variable que donin resposta als requeriments d’aquest Reglament permetran assegurar una estructura d’incentius ajustada a la propensió al risc de l’entitat i als objectius de negoci en relació amb els riscos de sostenibilitat, l’adopció de mesures de prevenció dels conflictes d’interessos i el foment d’actuacions amb un impacte positiu en l’àmbit dels factors ASG. Aquest marc d’actuació inclou, igualment, la Política de remuneracions associada a la gestió del risc.

 

 

Contingut actualitzat el 10 de març de 2021. El 24 de maig de 2023 la secció es va modificar per a retirar les referències a Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S. a., en haver quedat incorporades a la seva nova web.

Informació precontractual

Unicaja Banco, S.A. (extracte)

 

El Grupo Unicaja, en virtut de la normativa vigent i la constant evolució d’aquesta, compta amb procediments per assegurar una integració adequada dels factors i els riscos de sostenibilitat (ambientals, socials i de govern corporatiu o ASG) en el procés de presa de decisions i en l’assessorament en matèria de productes d’inversió i assegurances, amb l’objectiu, específicament, d’identificar i gestionar els riscos ASG que puguin tenir un impacte potencial en l’anàlisi i en les decisions dels inversors i d’altres parts interessades.

El Grupo Unicaja desenvolupa de manera constant mecanismes adequats per fer el seguiment de la integració dels factors i els riscos de sostenibilitat en la selecció dels productes i serveis oferts, amb l’objectiu, en tot cas, d’actuar sempre en el millor interès del client. En l’àmbit de la gestió discrecional de carteres i de l’assessorament en matèria d’inversions sobre productes d’inversió, Unicaja ha desenvolupat una política corporativa d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions i en l’assessorament sobre productes d’inversió, on s’inclou de manera detallada com s’avaluen els factors i riscos de sostenibilitat, i com aquests poden afectar la rendibilitat de les teves inversions a través de la identificació d’aquests riscos, des de la categorització dels productes d’inversió segons criteris sostenibles fins a la contractació de productes amb criteris de sostenibilitat en el procés d’assessorament i gestió de carteres quan el client vulgui contractar un producte.

El Grupo Unicaja desenvolupa la gestió dels factors de sostenibilitat en l’àmbit del negoci i dels riscos relacionats segons una línia d’actuació basada en la proporcionalitat, definida en funció de la naturalesa de l’activitat principal del Grupo i la rellevància que els actius i els serveis avaluats puguin representar de manera conjunta.

D’acord amb aquest principi de proporcionalitat, el Grupo Unicaja considera les incidències adverses en les decisions d’inversió, en la gestió de carteres i en l’assessorament en matèria de productes d’inversió o assegurances. Segons el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat, inclosos aspectes mediambientals, socials i de govern corporatiu. Unicaja compta amb una Declaració de principals incidències adverses de les decisions d’inversió sobre els factors de sostenibilitat com a participant del mercat i una Declaració relativa a les principals incidències adverses de l’assessorament en matèria d’inversió sobre els factors de sostenibilitat.

Tota la informació associada, a mesura que es genera, és divulgada de manera periòdica a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.