Política d’integració dels riscos de sostenibilitat

Política d’Unicaja Banco, S.A. i del Grupo Unicaja Banco

 

Política d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions i en l’assessorament sobre productes d’inversió o assegurances del Grupo Unicaja Banco, aprovada pel Consell d’Administració d’Unicaja Banco en la sessió del 25 de febrer de 2021.

 

Accés a la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions

 

Unimediación, S.L. (Operador de Banca-Seguros) se adhirió a dicha Política por acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el día 23 de febrero de 2021, en tanto que Unigest, S.A. (Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva) formalizó su adhesión a la misma en virtud del acuerdo de su Consejo tomado el día 25 de febrero de 2021. Unicorp Patrimonio, S.A.U. (Sociedad de Valores) y Unión del Duero, S.A. (Compañía de Seguros de Vida) se adhirieron a la Política del Grupo por acuerdo de sus Consejos de 24 de marzo de 2021 y de 26 de marzo de 2021, respectivamente.

Unimediación, S.L., Unigest, S.A., Unicorp Patrimonio, S.A.U. y Unión del Duero, S.A. forman parte del Grupo Unicaja Banco.

 

 

Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

 

Política d’integració dels riscos de sostenibilitat, aprovada pel Consell d’Administració d’Unicorp Vida en la sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2021.

 

Accés a la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat

 

 

 

Contenido originariamente incorporado a la web corporativa el 10 de marzo de 2021. El día 26 de abril de 2021 esta sección se modificó para informar de la adhesión de Unicorp Patrimonio, S.A.U. a la “Política de integración de los riesgos de sostenibilidad” del Grupo Unicaja Banco. El día 3 de junio de 2021 esta sección se modificó para informar de la adhesión de Unión del Duero, S.A. a la “Política de integración de los riesgos de sostenibilidad” del Grupo Unicaja Banco.

 

Política de diligencia debida en relación con las principales incidencias adversas

Política de diligencia debida en relación con las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en decisiones de inversión, aprobada por el Consejo de Administración de Unicaja Banco en su sesión de 25 de junio de 2021.

 

Acceso a la Política de diligencia debida en relación con las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en decisiones de inversión

 


Contenido actualizado a 30 de junio de 2021

Declaració d’incidències adverses en matèria de sostenibilitat

Unicaja Banco, S.A.

 

Atenent al principi de proporcionalitat, i d’acord amb la mida d’Unicaja Banco, amb el model de negoci, amb la seva organització interna, amb la naturalesa i l’escala de la seva activitat, amb els productes distribuïts i els serveis oferts, i amb el perfil majoritari de la seva clientela, les incidències adverses són considerades en les decisions d’inversió i en l’assessorament en matèria d’inversions o assegurances.

 

A aquests efectes, la inversió es canalitza cap a companyies que minimitzin el risc de sostenibilitat, després d’elaborar estudis que combinen l’anàlisi dels factors ASG i la situació economicofinancera de la companyia o dels actius en els quals s’inverteixi, d’acord amb paràmetres generalment acceptats i adaptats a una metodologia interna, que prenen expressament en consideració la possibilitat de l’ocurrència d’incidències adverses en aquest àmbit.

 

Segons el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat.

 

Tota la informació associada és divulgada de manera periòdica, almenys, a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

 

Informes de responsabilitat social - Estats d’informació no financera consolidats

 

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, la transparència de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat podrà materialitzar-se a través de polítiques de diligència deguda en relació amb les esmentades incidències adverses, d’acord amb el desenvolupament d’estàndards tècnics per part dels reguladors pertinents de la Unió Europea, actualment en fase d’elaboració i amb una entrada en vigor prevista per a l’1 de gener de 2022.

 

 

Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

 

S’informa que actualment Unicorp Vida no té en compte les incidències adverses de les decisions d’inversió sobre els factors de sostenibilitat (PIAS), en la mesura en què la integració ASG té com a objectiu una millor gestió dels riscos de sostenibilitat, feta per l’entitat tal com es recull a la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat. El client té a la seva disposició al domicili de l'entitat i a la pàgina web corporativa d’Unicaja Banco el contingut íntegre d’aquesta política.

 

Contingut actualitzat el 10 de març de 2021

Integració dels riscos de sostenibilitat en la Política de remuneracions

Unicaja Banco, S.A.

 

Unicaja Banco té en consideració en el seu sistema general d’incentius, pendent de concreció i desenvolupament en aquest punt, el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, així com altres disposicions normatives que puguin incidir en la inclusió dels factors ambientals, socials i de governança (ASG) en el règim retributiu. Els criteris de remuneració variable que donin resposta als requeriments d’aquest Reglament permetran assegurar una estructura d’incentius ajustada a la propensió al risc de l’entitat i als objectius de negoci en relació amb els riscos de sostenibilitat, l’adopció de mesures de prevenció dels conflictes d’interessos i el foment d’actuacions amb un impacte positiu en l’àmbit dels factors ASG. Aquest marc d’actuació inclou, igualment, la Política de remuneracions associada a la gestió del risc.

 

 

Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

 

El sistema de remuneració s’ha d’ajustar en funció de tots els tipus de risc, inclosos els riscos de sostenibilitat. La consideració dels riscos incorporarà tant els riscos financers com els no financers (inclosos els riscos de sostenibilitat, d’acord amb la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat), en el marc del sistema general retributiu de l'entitat. En avaluar l’acompliment individual, caldrà considerar no només els resultats financers, sinó també altres factors com els riscos presents i futurs, el perfil de risc i el cost de capital.

 

Contingut actualitzat el 10 de març de 2021

Informació precontractual

Unicaja Banco, S.A. (extracte)

 

Tenint en compte el procés actual de desenvolupament i d’elaboració de normativa en l’àmbit de la sostenibilitat, que afecta el sistema financer de la Unió Europea en conjunt, el Grupo Unicaja Banco compta amb un pla d’acció que permetrà que s’adapti a aquest marc normatiu, en la mesura en què les normes que l’integrin s’aprovin i entrin en vigor.

 

El Grupo Unicaja Banco, en virtut de la normativa vigent i la constant evolució d’aquesta, es troba en procés de definició dels procediments per assegurar una integració adequada dels factors i els riscos de sostenibilitat –ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG)– en el procés de presa de decisions i en l’assessorament en matèria de productes d’inversió i assegurances, amb l’objectiu, específicament, d’identificar i gestionar els riscos ASG que puguin tenir un impacte potencial en l’anàlisi i en les decisions dels inversors i d’altres parts interessades.

 

Així mateix, el Grupo està en procés d’establir els mecanismes adequats per fer el seguiment de la integració dels factors i els riscos de sostenibilitat en la selecció dels productes i serveis oferts, amb l’objectiu, en tot cas, d’actuar sempre en el millor interès del client.

El Grupo desenvolupa la gestió dels factors de sostenibilitat en l’àmbit del negoci i dels riscos relacionats segons una línia d’actuació basada en la proporcionalitat, definida en funció de la naturalesa de l’activitat principal del Grupo i la rellevància que els actius i els serveis avaluats puguin representar de manera conjunta.

 

D’acord amb aquest principi de proporcionalitat, el Grupo Unicaja Banco considera les incidències adverses en les decisions d’inversió i en l’assessorament en matèria de productes d’inversió o assegurances. Segons el que estableix expressament el Reglament (UE) 2019/2088, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat.

 

Tota la informació associada, a mesura que es genera, és divulgada de manera periòdica a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, la transparència de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat podrà materialitzar-se a través de polítiques de diligència deguda en relació amb les esmentades incidències adverses, d’acord amb el desenvolupament d’estàndards tècnics per part dels reguladors pertinents de la Unió Europea, actualment en fase d’elaboració.

 

 

Unigest, S. A. Informació precontractual (art. 8 del Reglament (UE) 2019/2088) (extracte)

 

Fons d’inversió socialment responsables distribuïts per Unicaja Banco.

 

Unifond Sostenible Mixt de Renda Variable, FI (en endavant, el Fons d’Inversió Socialment Responsable) promou característiques ambientals o socials, sense tenir un objectiu sostenible concret, i es caracteritza per l’aplicació de criteris d’inversió socialment responsables (ISR), a més dels criteris financers habituals en la selecció de valors.

 

La política d’inversió del Fons es caracteritza per l’aplicació de criteris d’inversió socialment responsables (ISR) i busca, a efectes de canalitzar la inversió, companyies que integrin oportunitats de minimització de riscos ambientals, socials i de bon govern (ASG).

El propòsit d’aquest producte financer és generar la màxima rendibilitat per als inversors, i la major part de la cartera del fons compleix un ideari ASG o ètic.

 

Per tant, la selecció individual de valors/actius es basa conjuntament en el resultat d’un estudi de factors ISR de sostenibilitat, amb els riscos ASG associats, i en l’anàlisi desenvolupada per Unigest d’acord amb els criteris economicofinancers de la companyia en què s’inverteix.

 

El Fons d’Inversió Socialment Responsable utilitza indicadors per determinar el nivell de desenvolupament de les característiques ASG. A més, Unigest fa un seguiment periòdic que garanteix que el producte financer manté les característiques ASG esmentades anteriorment, de les quals, addicionalment, s’informa en el Comitè Ètic constituït a aquest efecte en el si d’Unigest.

 

El Fons d’Inversió Socialment Responsable, per a la selecció dels emissors de deute públic, utilitza l’índex de desenvolupament humà (IDH), un indicador creat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) a fi de determinar el nivell de desenvolupament que tens els països del mon. Per a això, l’IDH té en compte tres variables: l’esperança de vida en néixer, el grau d’educació i el PIB per càpita.

 

Aquest producte financer pren com a referència la rendibilitat de l’índex 70 % Eurostoxx 50 ESG Net Return EUR i 30 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Index Value Unheadged EUR. L’índex de referència s’utilitza a efectes merament comparatius.

 

 

Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Información precontractual (art. 8 del Reglamento (UE) 2019/2088) (extracto)

 

Planes de pensiones distribuidos por Unicaja Banco

 

El presente Plan de Pensiones Individual (Uniplan Futuro Sostenible, P.P.) es un contrato de previsión voluntario de carácter colectivo, por el cual las personas que lo constituyen realizan aportaciones que se integran en un fondo que realiza inversiones, a fin de construir un ahorro del que podrán disponer cuando se produzcan las contingencias de jubilación, incapacidad, fallecimiento o dependencia.

 

La vocación inversora del Fondo donde se integra se define como un fondo de Renta Variable Mixta Internacional.

 

Este plan promueve características ambientales y sociales invirtiendo de forma mayoritaria, directa o indirectamente, en activos que promuevan estas características y en inversiones sostenibles, más en general.

 

Para ello, el Fondo invertirá tanto en bonos sostenibles, como en Instituciones de Inversión Colectiva que persigan contribuir positivamente al logro de varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Estos 17 ODS comprenden ámbitos ambientales y sociales como la lucha contra el cambio climático y la desigualdad, o la promoción de la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.

 

El Fondo persigue contribuir de forma global a la consecución de los 17 ODS y, de forma más concreta, al logro de los siguientes:
- ODS 2: Hambre cero
- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
- ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras
- ODS 10: Reducción de las desigualdades

 

La evaluación de la contribución a la consecución de los ODS se realizará a través de una metodología propia, utilizando datos obtenidos de proveedores externos y basándose en un modelo que tendrá en cuenta la contribución individual de los activos en cartera a cada uno de los ODS.

 

 

Contingut actualitzat el 10 de març de 2021. El día 3 de junio de 2021 esta sección se modificó para informar sobre el Plan de Pensiones Individual “Uniplan Futuro Sostenible, P.P.”.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.