Política d’integració dels riscos de sostenibilitat

Política d’Unicaja Banco, S.A. i del Grupo Unicaja Banco

 

Política d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions i en l’assessorament sobre productes d’inversió o assegurances del Grupo Unicaja Banco, aprovada pel Consell d’Administració d’Unicaja Banco en la sessió del 21 de desembre de 2022.

 

Accés a la Política d’integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions

 

Unimediación, SL (operador de banca-assegurances) es va adherir a aquesta política per un acord adoptat pel seu Consell d’Administració el dia 23 de febrer de 2021, mentre que Unigest, SA (societat gestora d’institucions d’inversió col·lectiva) va formalitzar la seva adhesió en virtut de l’acord del seu Consell del dia 25 de febrer de 2021. Unicorp Patrimonio, SAU (societat de valors) i Unión del Duero, SA (companyia d'assegurances de vida) es van adherir a la política del Grupo en virtut de l’acord dels seus Consells de 24 de març de 2021 i de 26 de març de 2021, respectivament.

Unimediación, SL; Unigest, SA; Unicorp Patrimonio, SAU, i Unión del Duero, SA formen part del Grupo Unicaja Banco.

 


 

Contingut originàriament incorporat al web corporatiu el 10 de març de 2021. El dia 26 d’abril de 2021 aquesta secció es va modificar per informar de l’adhesió d’Unicorp Patrimonio, SAU a la política d’integració dels riscos de sostenibilitat del Grupo Unicaja Banco. El dia 3 de juny de 2021 aquesta secció es va modificar per informar de l’adhesió d’Unión del Duero, SA a la política d’integració dels riscos de sostenibilitat del Grupo Unicaja Banco. El 18 de gener de 2023 la secció es va modificar per a incloure la nova versió de la “Política d'Integració dels Riscos de Sostenibilitat” de Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. El 24 de maig de 2023 la secció es va modificar per a retirar les referències a Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S. a., en haver quedat incorporades a la seva nova web.

Política de diligència deguda en relació amb les principals incidències adverses

Política de diligència deguda en relació amb les principals incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat en decisions d’inversió, aprovada pel Consell d’Administració d’Unicaja Banco en la sessió del 25 de juny de 2021.

 

Accés a la política de diligència deguda en relació amb les principals incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat en decisions d’inversió

 


Contingut actualitzat el 30 de juny de 2021

Declaració d’incidències adverses en matèria de sostenibilitat

Unicaja Banco, S.A.

 

Atenent al principi de proporcionalitat, i d’acord amb la mida d’Unicaja Banco, amb el model de negoci, amb la seva organització interna, amb la naturalesa i l’escala de la seva activitat, amb els productes distribuïts i els serveis oferts, i amb el perfil majoritari de la seva clientela, les incidències adverses són considerades en les decisions d’inversió i en l’assessorament en matèria d’inversions o assegurances.

 

A aquests efectes, la inversió es canalitza cap a companyies que minimitzin el risc de sostenibilitat, després d’elaborar estudis que combinen l’anàlisi dels factors ASG i la situació economicofinancera de la companyia o dels actius en els quals s’inverteixi, d’acord amb paràmetres generalment acceptats i adaptats a una metodologia interna, que prenen expressament en consideració la possibilitat de l’ocurrència d’incidències adverses en aquest àmbit.

 

Segons el que estableix el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat.

 

Tota la informació associada és divulgada de manera periòdica, almenys, a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

 

Informes de responsabilitat social - Estats d’informació no financera consolidats

 

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, la transparència de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat podrà materialitzar-se a través de polítiques de diligència deguda en relació amb les esmentades incidències adverses, d’acord amb el desenvolupament d’estàndards tècnics per part dels reguladors pertinents de la Unió Europea, actualment en fase d’elaboració i amb una entrada en vigor prevista per a l’1 de gener de 2022.

 

 

Contingut originàriament incorporat al web corporatiu el 10 de març de 2021. El dia 23 de novembre de 2021 aquesta secció es va modificar per suprimir la referència a la gestió de les incidències adverses per part d’Unicorp Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

Integració dels riscos de sostenibilitat en la Política de remuneracions

Unicaja Banco, S.A.

 

Unicaja Banco té en consideració en el seu sistema general d’incentius, pendent de concreció i desenvolupament en aquest punt, el Reglament (UE) 2019/2088, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, així com altres disposicions normatives que puguin incidir en la inclusió dels factors ambientals, socials i de governança (ASG) en el règim retributiu. Els criteris de remuneració variable que donin resposta als requeriments d’aquest Reglament permetran assegurar una estructura d’incentius ajustada a la propensió al risc de l’entitat i als objectius de negoci en relació amb els riscos de sostenibilitat, l’adopció de mesures de prevenció dels conflictes d’interessos i el foment d’actuacions amb un impacte positiu en l’àmbit dels factors ASG. Aquest marc d’actuació inclou, igualment, la Política de remuneracions associada a la gestió del risc.

 

 

Contingut actualitzat el 10 de març de 2021. El 24 de maig de 2023 la secció es va modificar per a retirar les referències a Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S. a., en haver quedat incorporades a la seva nova web.

Informació precontractual

Unicaja Banco, S.A. (extracte)

 

Tenint en compte el procés actual de desenvolupament i d’elaboració de normativa en l’àmbit de la sostenibilitat, que afecta el sistema financer de la Unió Europea en conjunt, el Grupo Unicaja Banco compta amb un pla d’acció que permetrà que s’adapti a aquest marc normatiu, en la mesura en què les normes que l’integrin s’aprovin i entrin en vigor.

 

El Grupo Unicaja Banco, en virtut de la normativa vigent i la constant evolució d’aquesta, es troba en procés de definició dels procediments per assegurar una integració adequada dels factors i els riscos de sostenibilitat –ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG)– en el procés de presa de decisions i en l’assessorament en matèria de productes d’inversió i assegurances, amb l’objectiu, específicament, d’identificar i gestionar els riscos ASG que puguin tenir un impacte potencial en l’anàlisi i en les decisions dels inversors i d’altres parts interessades.

 

Així mateix, el Grupo està en procés d’establir els mecanismes adequats per fer el seguiment de la integració dels factors i els riscos de sostenibilitat en la selecció dels productes i serveis oferts, amb l’objectiu, en tot cas, d’actuar sempre en el millor interès del client.

El Grupo desenvolupa la gestió dels factors de sostenibilitat en l’àmbit del negoci i dels riscos relacionats segons una línia d’actuació basada en la proporcionalitat, definida en funció de la naturalesa de l’activitat principal del Grupo i la rellevància que els actius i els serveis avaluats puguin representar de manera conjunta.

 

D’acord amb aquest principi de proporcionalitat, el Grupo Unicaja Banco considera les incidències adverses en les decisions d’inversió i en l’assessorament en matèria de productes d’inversió o assegurances. Segons el que estableix expressament el Reglament (UE) 2019/2088, per incidències adverses s’entenen aquelles incidències de l’assessorament i les decisions d’inversió que tinguin efectes negatius sobre els factors de sostenibilitat.

 

Tota la informació associada, a mesura que es genera, és divulgada de manera periòdica a través de l’Estat d’informació no financera consolidat (EINF), accessible a la pàgina web corporativa (apartat “Sostenibilitat i RSC”, secció “Informes de responsabilitat social”).

Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, la transparència de les incidències adverses en matèria de sostenibilitat podrà materialitzar-se a través de polítiques de diligència deguda en relació amb les esmentades incidències adverses, d’acord amb el desenvolupament d’estàndards tècnics per part dels reguladors pertinents de la Unió Europea, actualment en fase d’elaboració.

 

 

Unigest, S. A. Informació precontractual (art. 8 del Reglament (UE) 2019/2088) (extracte)

 

Fons d’inversió socialment responsables distribuïts per Unicaja Banco.

 

Unifond Sostenible Mixt de Renda Variable, FI (en endavant, el Fons d’Inversió Socialment Responsable) promou característiques ambientals o socials, sense tenir un objectiu sostenible concret, i es caracteritza per l’aplicació de criteris d’inversió socialment responsables (ISR), a més dels criteris financers habituals en la selecció de valors.

 

La política d’inversió del Fons es caracteritza per l’aplicació de criteris d’inversió socialment responsables (ISR) i busca, a efectes de canalitzar la inversió, companyies que integrin oportunitats de minimització de riscos ambientals, socials i de bon govern (ASG).

El propòsit d’aquest producte financer és generar la màxima rendibilitat per als inversors, i la major part de la cartera del fons compleix un ideari ASG o ètic.

 

Per tant, la selecció individual de valors/actius es basa conjuntament en el resultat d’un estudi de factors ISR de sostenibilitat, amb els riscos ASG associats, i en l’anàlisi desenvolupada per Unigest d’acord amb els criteris economicofinancers de la companyia en què s’inverteix.

 

El Fons d’Inversió Socialment Responsable utilitza indicadors per determinar el nivell de desenvolupament de les característiques ASG. A més, Unigest fa un seguiment periòdic que garanteix que el producte financer manté les característiques ASG esmentades anteriorment, de les quals, addicionalment, s’informa en el Comitè Ètic constituït a aquest efecte en el si d’Unigest.

 

El Fons d’Inversió Socialment Responsable, per a la selecció dels emissors de deute públic, utilitza l’índex de desenvolupament humà (IDH), un indicador creat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) a fi de determinar el nivell de desenvolupament que tens els països del mon. Per a això, l’IDH té en compte tres variables: l’esperança de vida en néixer, el grau d’educació i el PIB per càpita.

 

Aquest producte financer pren com a referència la rendibilitat de l’índex 70 % Eurostoxx 50 ESG Net Return EUR i 30 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Year TR Index Value Unheadged EUR. L’índex de referència s’utilitza a efectes merament comparatius.

 

 


Contingut originàriament incorporat al web corporatiu el 10 de març de 2021. El 3 de juny de 2021 aquesta secció es va modificar per informar sobre el pla de pensiones individual Unipla Futur Sostenible, PP. El 24 de maig de 2023 la secció es va modificar per a retirar les referències a Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S. a., en haver quedat incorporades a la seva nova web.