codigos-y-politicas

Política d’RSC

La Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) del Grup Unicaja Banco, aprovada pel Consell d’Administració el 30 de juliol de 2019, estableix els principis bàsics d’actuació de l’Entitat en matèria d’RSC que contribueixen a la creació de valor de forma sostenible per als grups d’interès amb els quals desenvolupa la seva activitat, en línia amb allò que preveuen el Codi de bon govern de les societats cotitzades i la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat.


Unicaja Banco pretén, a través de la seva Política d’RSC, establir un marc de referència que permeti integrar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental en el model de negoci del Grup, i atendre, al mateix temps, el seu compromís amb els Principis del Pacte Mundial, amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.


Aquesta política és aplicable a Unicaja Banco, així com a les societats participades sobre les quals es desplegui un control efectiu. Pel que fa a les filials en les quals no s’exerceixi aquest control, es procurarà l’alineament de les seves polítiques en matèria d’RSC amb les del Grup Unicaja Banco.

 

La transparència, la prudència, la solvència i l’eficiència empresarial són alguns dels valors que ens defineixen com a banc. Però, a més, estem compromesos amb el desenvolupament social i econòmic a través de projectes que donen suport a la creació d’ocupació, l’educació financera, el medi ambient i altres activitats d’interès social.

El nostre compromís va més enllà.

 

Accés a la Política d'RSC

Codi de Conducta

El Grup Unicaja Banco disposa d’un Codi de Conducta aprovat pel Consell d’Administració el 30 de juliol de 2015, que pretén servir per assegurar el coneixement, el respecte i l’aplicació efectiva per part dels diversos grups d’interès, específicament pels empleats, de la missió, la visió, els valors, els principis i les polítiques bàsiques d’actuació del Grup Unicaja Banco.

 

En el Codi de Conducta es recullen, així mateix, determinats principis generals i recomanacions relatives al bon govern i a les normes deontològiques bàsiques que han de presidir l’actuació als diferents mercats, en què és objecte d’especial atenció la prevenció de conductes que puguin donar origen a una responsabilitat penal de les entitats integrants del Grup Unicaja Banco.


Codi de Conducta

 

Formulari de Canal de Denúncies

 

D’acord amb el "Programa de Prevenció del Risc Penal a Unicaja Banco, S. A.", es posa a la disposició de tercers aliens a l’Entitat el Canal de Denúncies, per a la posada en coneixement de conductes irregulars concretes comeses al seu si i amb eventual transcendència penal.

 

Es garanteix la confidencialitat de les comunicacions cursades i la protecció de les dades de caràcter personal de tots els afectats. No s’accepten, en cap supòsit, comunicacions anònimes. Es manté la confidencialitat en tot moment, tret que la informació s’hagi de revelar, si escau, a una autoritat administrativa o judicial, incloent-hi el ministeri fiscal.

 

Accès al formulari

Política de Qualitat

Unicaja Banco S.A. és una entitat bancària espanyola cotitzada amb una contrastada trajectòria de solvència i solidesa financera, que recull el testimoni històric d’una dotzena d’entitats de crèdit, algunes de les quals d’origen centenari, i que es caracteritza per la seva orientació al negoci minorista, sota una gestió prudent de la seva estratègia comercial i del seu perfil de risc.

 

Complim amb la nostra missió d’acord amb un conjunt de valors, entre els quals destaquen:

  • la seva especial orientació al client i a la millora contínua
  • l’enfocament basat en processos: la revisió d’aquests és contínua en la recerca dels nivells més alts de qualitat del servei i d’eficiència
  • el foment de la innovació i la transformació per adaptar-se a les necessitats dels clients externs i interns

A Unicaja definim la qualitat com l’experiència positiva de les parts interessades de la nostra empresa: clients externs, clients interns, empleats, accionistes, societat, aliats, proveïdors i organismes supervisors, entenent-se per experiència positiva la cobertura raonable de les necessitats i expectatives de cadascun.

 

Ens comprometem a Detectar/Avaluar/Actuar sobre els Riscos i Oportunitats associats al sistema de Gestió de la Qualitat implantat per assegurar-ne els resultats previstos: augmentar els efectes desitjables, prevenir o reduir efectes no desitjats i aconseguir la Millora. Per tant, l’orientació a la Qualitat i la Millora contínua afecta tots els àmbits de gestió i de servei de la nostra Entitat.

 

Els nostres sistemes de gestió de qualitat implantats estan alineats amb l’objectiu estratègic d’enfocament al client, mantenint sempre el compromís de compliment de legislació i normativa aplicable, així com la normativa interna d’Unicaja i els requisits de la norma ISO 9001:2015.

La Política de Qualitat és un document que ha de tenir visibilitat interna i externa. Cal comunicar-la, entendre-la i assumir-la dins de l’entitat. Cal revisar-la i actualitzar-la quan així es requereixi.

 

Certificats sota la norma ISO9001:2015:

  1. Mitjans i Sistemes : Gestió i tractament de contactes (Contact Center).

  2. Auditoría Interna : Auditories internes a centres de xarxa d’oficines. Auditories internes a serveis centrals i empreses participades i informàtica.

  3. Atenció al Client : Resolució de queixes i reclamacions gestionades pel Departament d’Atenció al Client.

  4. Transformació : Coordinació del Sistema de Gestió de Qualitat d’Unicaja. Mesurament de satisfacció de clients. Implantació i control de protocols d’atenció al client extern i intern. Disseny, elaboració i difusió de l’Índex de Qualitat de la xarxa d’oficines que s’inclouen en la preservació del medi ambient i el benestar de les generacions futures.

Sistema de Seguretat de la Informació

Unicaja Banco disposa d’un sistema de gestió de seguretat de la informació certificat per AENOR conforme amb la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.

 

Unicaja Banco manté des del 2007 la certificació de la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, que regula, després de l’última ampliació el 2016, el sistema de gestió de les bones pràctiques en seguretat de la informació, per als seus serveis de Banca Electrònica i portal corporatiu, autoserveis financers, serveis informàtics basats en el Host, serveis informàtics per a la xarxa d’oficines, serveis d’intranet i serveis informàtics corporatius, serveis associats a datàfons, altres portals web. Per tot això, es converteix en una entitat que ha estat certificada per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), en el compliment de la norma ISO/IEC 27001:2014, que garanteix un excel·lent Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació de la seva Banca Electrònica, UniVía.

 

Aquesta distinció demostra la robustesa i fiabilitat dels sistemes informàtics d’Unicaja Banco, que assegura als seus clients el nivell de seguretat més elevat en les seves operacions i transaccions.

 

Certificat del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.