Preguntas de interés para accionistas sobre la fusión con Liberbank

1. Qui pot acudir al bescanvi?

Tindran dret a l’adjudicació d’accions d’Unicaja Banco, d’acord amb el tipus de bescanvi establert, els accionistes de Liberbank que hagin adquirit les seves accions abans de la data d’inscripció de l’escriptura de la fusió en el Registre Mercantil de Màlaga, prevista per al 30 de juliol de 2021, i que figurin com a accionistes de Liberbank en els registres de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) el dia 3 d’agost de 2021, data en què Iberclear determinarà les posicions de Liberbank que es bescanviaran per accions d’Unicaja Banco.

2. Quan es produirà el bescanvi?

Està previst que el bescanvi d’accions amb motiu de la fusió es produeixi el 30 de juliol de 2021, dia de la inscripció de l’escriptura de la fusió en el Registre Mercantil de Màlaga (la data de bescanvi). Està previst que el bescanvi d’accions amb motiu de la fusió es produeixi el 30 de juliol de 2021, dia de la inscripció de l’escriptura de la fusió en el Registre Mercantil de Màlaga (la data de bescanvi).

3. Quin serà el tipus de bescanvi?

El tipus de bescanvi de les accions serà d’una acció de nova emissió d’Unicaja Banco, d’un euro (1 €) de valor nominal cadascuna, per cada 2,7705 accions de Liberbank, de dos cèntims d’euro (0,02 €) de valor nominal cadascuna. Com a exemple, per cada 1.000 accions de Liberbank, l’accionista rebrà 360 accions de nova emissió d’Unicaja Banco.

4. Com s’atendrà el bescanvi?

 

Unicaja Banco entregarà als accionistes de Liberbank accions ordinàries d’Unicaja Banco de nova emissió, per a la qual cosa portarà a terme una ampliació de capital de la quantitat necessària per fer front al bescanvi; en concret, mitjançant l’emissió de 1.075.072.455 noves accions.

 

5. Com es portarà a terme el procediment de bescanvi?

El bescanvi serà automàtic; no requerirà cap acció per part dels accionistes (de Liberbank). El bescanvi de les accions s’efectuarà a través de les entitats participants en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) que en siguin dipositàries, de conformitat amb els procediments establerts per al règim de les anotacions en compte.

6. En quin moment deixaran de cotitzar les accions de Liberbank?

Es preveu que les accions de Liberbank deixin de cotitzar en borsa al tancament del mercat del dia 30 de juliol de 2021.

7. Quan cotitzaran les noves accions?

Està previst que les noves accions d’Unicaja Banco emeses per instrumentar la fusió amb Liberbank comencin a cotitzar el 2 d’agost de 2021. Per obtenir més informació sobre el moment en què les accions entregades en bescanvi estaran a la seva disposició, cada accionista de Liberbank haurà de consultar l’entitat o entitats participants en Iberclear que siguin dipositàries de les seves accions de Liberbank.

8. Com afecta la fusió els accionistes actuals de les respectives entitats?

Accionistes d’Unicaja BancoAccionistas de Unicaja Banco


Aquesta operació no afecta el nombre d’accions d’Unicaja Banco de què siguin titulars, però sí que afecta el percentatge que les seves accions representen sobre el total del capital social d’Unicaja Banco després de la fusió, que es veurà diluït en emetre’s noves accions per bescanviar-les per les de Liberbank, atès que la subscripció d’aquesta emissió de noves accions estarà reservada exclusivament als titulars d’accions de Liberbank.

 

Accionistes de Liberbank

 

Veuran convertides les seves accions de Liberbank en accions d’Unicaja Banco, segons l’equació de bescanvi indicada.

 

Les noves accions d’Unicaja Banco procedents del bescanvi estaran dipositades en els mateixos comptes de valors en què ho estaven les accions de Liberbank.

 

Des de la data de bescanvi, les accions emeses per Unicaja Banco per atendre el bescanvi donaran dret a participar en els guanys socials d’Unicaja Banco en els mateixos termes i condicions que la resta d’accions d’Unicaja Banco en circulació en aquesta data.

9. Què passa si pel bescanvi previst l’accionista de Liberbank no té dret a cap acció d’Unicaja Banco?

Els accionistes de Liberbank que, d’acord amb el tipus de bescanvi indicat i tenint en compte el nombre d’accions de Liberbank de què siguin titulars, no tinguessin dret a rebre un nombre enter d’accions d’Unicaja Banco o bé tinguin dret a rebre un nombre enter d’accions d’Unicaja Banco i els sobri un nombre d’accions de Liberbank que no sigui suficient per tenir dret a rebre una acció addicional d’Unicaja Banco, transmetran aquestes accions sobrants de Liberbank a l’agent de cims, que els abonarà el seu valor en efectiu, d’acord amb els termes i condicions fixats en el procediment d’adquisició de cims, que es detallen en l’apartat (ii) de la pregunta 11.

10. Quines alternatives hi ha al procediment d’adquisició de cims?

Els accionistes de Liberbank que siguin titulars d’un nombre d’accions que, d’acord amb el tipus de canvi acordat, no doni dret a rebre un nombre enter d’accions d’Unicaja Banco, podran adquirir o transmetre accions perquè les accions resultants els donin dret, segons aquest tipus de bescanvi, a rebre un nombre enter d’accions d’Unicaja Banco. Aquesta decisió, ja sigui de compra o de venda, correspondrà a cada accionista individualment.

11. En què consisteix l’anomenat procediment d’adquisició de cims?

Les entitats intervinents en la fusió han acordat establir un mecanisme orientat a facilitar el bescanvi als accionistes de Liberbank, mitjançant la designació d’un agent de cims.

 

Els termes i condicions fonamentals d’aquest procediment d’adquisició de cims són els següents:

 

(i) Tenint en compte que el tipus de bescanvi és d’1 acció de nova emissió d’Unicaja Banco per cada 2,7705 accions de Liberbank, quan finalitzi la data de bescanvi (el dia 30 de juliol de 2021), cada accionista de Liberbank que, per aplicació d’aquest tipus de bescanvi i segons resulti de la seva posició en cadascun dels comptes de valors que tingui oberts, tingui dret a percebre un nombre enter d’accions d’Unicaja Banco i li sobri un nombre (enter o no) d’accions de Liberbank que no doni dret a rebre una (1) acció d’Unicaja Banco, o bé sigui titular d’una sola acció de Liberbank que, per tant, no li doni dret a rebre almenys una (1) acció entera d’Unicaja Banco —les accions indicades (enteres o fraccions) de Liberbank que, en conjunt, no donin dret a rebre una acció d’Unicaja Banco, seran referides com un cim—, podrà transmetre aquest cim a l’agent de cims.

 

(ii) El preu d’adquisició que pagarà l’agent de cims per cada cim serà el resultat de multiplicar (a) la mitjana aritmètica del canvi mitjà ponderat de les accions de Liberbank en el Sistema d’Interconnexió Borsari (Mercat Continu) durant les tres últimes sessions borsàries de Liberbank en les borses de valors espanyoles fins a la data de bescanvi (que està previst que siguin els dies 27, 28 i 29 de juliol de 2021), inclòs, arrodonint a l’alça o a la baixa a la xifra més pròxima, el resultat fins a quatre (4) decimals; (b) pel cim de què es tracti, arrodonint el resultat al cèntim d’euro més pròxim i, en cas de la meitat d’un cèntim d’euro, al cèntim d’euro immediatament superior.

12. Quins són els canals de contacte dels accionistes amb Unicaja Banco i Liberbank?

Fins que es produeixi el bescanvi d’accions, els accionistes d’Unicaja Banco i els de Liberbank podran contactar amb les respectives oficines d’atenció a l’accionista pels canals indicats als respectius llocs web corporatius. A partir del bescanvi, podran contactar amb el Servei d’Atenció a l’Accionista d’Unicaja Banco trucant al número de telèfon +34 952 138 165 (horari de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00, excepte festius nacionals) o bé per correu electrònic dirigit a l’adreça: buzondeaccionistas@unicaja.es.

13. Quins beneficis reportarà la fusió als accionistes?

Aquesta operació corporativa constitueix un projecte de creació de valor per als accionistes, ja que millora els nivells d’eficiència i de rendibilitat a partir d’una sòlida base de clients, diversificada tant per sectors com geogràficament, amb accés a una plataforma de distribució única i una millor oferta de productes i serveis.

 

La transacció permetrà a l’entitat combinada créixer de manera relativa de cara a afrontar de la millor manera possible els desafiaments a què s’enfronta el sector, inclosos els que deriven de l’entorn econòmic, dels actuals nivells de tipus d’interès i del procés continu de transformació i digitalització.

14. Com s’ha fixat el tipus de bescanvi?

Per determinar el tipus de bescanvi, i tenint en compte les característiques d’Unicaja Banco i Liberbank, els seus models de negoci, mercats de referència i el marc regulador en què operen, així com les principals metodologies de valoració comunament utilitzades per a entitats del sector bancari, concretament s’ha utilitzat com a mètode de valoració de referència el preu de cotització borsari de les societats que participen en la fusió, complementant-lo amb el següent: (i) cotització borsària històrica (mitjanes històriques de períodes de temps anteriors al 2 d’octubre de 2020), (ii) múltiples d’entitats comparables cotitzades, (iii) model de descompte de dividends i (iv) preus objectius de les accions d’Unicaja Banco i Liberbank proporcionats per analistes de borsa.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.